co umí naše Emily®
for serialization

Jak funguje naše EMILY® for Serialization?

 • manipulace s krabičkami pomocí 6osého nebo Scara robota
 • vysoká variabilita formátů
 • potisk krabiček InkJet tiskárnou
 • tisk 2D Data Matrix
 • tisk textu (2–8 řádků)
 • kontrola potisku pomocí kamery
 • kontrola kvality tisku
 • kontrola správnosti natištěných znaků
 • kontrola 2D Data Matrix
 • vyřazení krabiček s nevyhovujícím potiskem
 • přehledná aplikace pro nastavení parametrů v PC
0%
  30

  Serializace léčiv
  (za minutu)

  90

  Balení
  (krabiček za minutu)

  1

  Paletizace
  (krabic za minutu)

  45

  Spokojených
  klientů

  Sídlo společnosti

  G. M. PROJECT, s.r.o.,
  Janská 4
  746 01 Opava

  Telefon

  420 553 624 069

  Sledujte nás

  Chemická výroba

  Umím vyprojektovat, dodat a nainstalovat výrobní a pomocná zařízení a systémy pro výrobu

  • sterilních BPC a API
  • nesterilních BPC a API

  Umím také vybudovat správné prostory pro tyto výroby.

  Medical devices

  Umím vyprojektovat, dodat a nainstalovat výrobní a pomocná zařízení a systémy pro výrobu

  • aktivních zdravotnických prostředků
  • diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
  • individuálně zhotovených zdravotnických prostředků
  • výrobků určených k podání léčiva

  Umím také vybudovat správné prostory pro tyto výroby.

  Potravinové doplňky

  Umím vyprojektovat, dodat a nainstalovat výrobní a pomocná zařízení a systémy pro výrobu

  • tablet
  • kapslí
  • sachet
  • čajů
  • bylinných směsí

  Umím také vybudovat správné prostory pro tyto výroby.

  Kosmetika

  Umím vyprojektovat, dodat a nainstalovat výrobní a pomocná zařízení a systémy pro výrobu

  • dekorativní kosmetiky
  • tělové kosmetiky
  • pleťové kosmetiky
  • sprchových gelů
  • šampónů
  • biokosmetiky

  Umím také vybudovat správné prostory pro tyto výroby.

  Veřejné workshopy

  Můj tým organizuje jednodenní workshopy pro odbornou veřejnost

  • odborná témata z oblasti GMP
  • novinky v oblasti GMP
  • diskuze aktuálních témat GMP

  Firemní workshopy

  Můj tým vám sestaví workshop podle vašich potřeb na tato témata

  • správná výrobní praxe
  • správná distribuční praxe
  • výroba substancí a lékových forem
  • aseptická a sterilní výroba
  • procesy sterilizace
  • čisté prostory
  • systémy pro čistá média
  • kvalifikace a validace
  • validace počítačových systémů
  • data integrity, audit trail
  • serializace
  • validace a transfer analytických metod
  • farmaceutická mikrobiologie
  • nerezové materiály ve farmaceutické výrobě
  • systém farmaceutického jištění jakosti
  • hodnocení rizik, analýza rizik
  • audity GMP

  Využívám celou řadu předpisů a doporučení, ať už státních autorit nebo profesních organizací (EudraLex, EMA, FDA, WHO, ISO, PDA, PIC/S, Ph.Eur., USP a International Society for Pharmaceutical Engineering – ISPE).

  Speciální poradenství

  Můj tým vám kvalifikovaně poradí v těchto oblastech

  • systémy jištění jakosti a audity systému jakosti
  • příprava dokumentačního systému, podpora při zavádění systému jakosti a dokumentace
  • legislativní požadavky při výrobě léčiv

  Hodnocení rizik

  Umím vyhodnotit rizika

  • pro požadovaný proces
  • pro výrobní zařízení nebo soubor výrobních zařízení
  • pro prostory
  • pro systémy

  Společné s vámi nastavím nápravná a preventivní opatření CAPA (Correction Action and Preventive Action).

  IT & GAMP

  Poradím vám v oblasti informačních systémů v těchto stupních

  • formování informačních strategií
  • příprava uživatelských požadavků (URS)
  • příprava SOP a návodů na obsluhu
  • stanovení životního cyklu systému

  Můj tým vám připraví dokument popisující požadavky na technická, organizační a jiná opatření nutná k zabezpečení kvality léčivého přípravku a léčivé látky.

  Pro všechny typy výrob:

  1. Sterilní/aseptická (podle požadavků nového návrhu na Doplněk 1 GMP – Sterilní a aseptická výroba)
  2. Nesterilní
  3. Výroba API

  Zahrnujnující pohled:

  1. Technický
  2. Toxikologický
  3. Mikrobiologický

   

  Můj tým vám připraví tyto studie a dokumenty z oblasti toxikologie

  • hodnocení rizik výskytu prvků podle pokynu ICH Q3D – Elemental Impurities
  • stanovení toxikologických parametrů PDE, ADE, OEL
  • vyhodnocení toxikologických vlastností léčiv (např. pro registrační dokumentaci)

  Zaměstnanecké výhody

  • odpovídající mzdové ohodnocení + prémie
  • pružná pracovní doba
  • stravenky
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • příspěvek na životní pojištění
  • dovolená navíc mezi vánočními svátky
  • příspěvek na sport, kulturu a zdraví
  • příspěvek na dovolenou
  • 1 krát ročně sportovní odpoledne
  • odměna za odpracované roky
  • odměna za životní jubileum
  • sick days
  • podpora rozvoje a vzdělávání
  • přátelské prostředí

  Pharmaceutical production

  I can design, deliver and install production and auxiliary equipment and systems for

  • production of sterile preparations
    • parenteral LVP and SVP
    • ointments
  • production of non-sterile preparations
   • solid dosage forms
   • semi-solid dosage forms (suppositories, ointments and creams)
   • liquid dosage forms
  • laboratories
  • stores

  I can also build up right spaces for these productions.

  Biotechnology production

  I can design, deliver and install production and auxiliary equipment and systems for

  • antibiotics production
   • β-lactam
   • Aminoglycosid
   • Tetracycline
  • cancerostatics production
  • ergot alkaloids production
  • vitamin production
  • polysaccharide production
  • enzyme production
  • biotransformation
  • stores
  • laboratories

  I can also build up right spaces for these productions.

  Chemical production

  I can design, deliver and install production and auxiliary equipment and systems for production of

  • sterile BPC and API
  • non-sterile BPC and API

  I can also build up right spaces for these productions.

  Medical devices

  I can design, deliver and install production and auxiliary equipment and systems for production of

  • active medical devices
  • diagnostic medical devices in vitro
  • individually made medical devices
  • products for drugs administration

  I can also build up right spaces for these productions.

  Food supplements

  I can design, deliver and install production and auxiliary equipment and systems for production of

  • tablets
  • capsules
  • sachets
  • teas
  • herbal mixtures

  Cosmetics

  I can design, deliver and install production and auxiliary equipment and systems for production of

  • decorative cosmetics
  • body cosmetics
  • skin cosmetics
  • shower gels
  • shampoos
  • biocosmetics

  I can also build up right spaces for these productions.

  Public workshops

  My team organizes one-day workshops for professionals

  • GMP expert topics
  • GMP news
  • GMP hot topics discussion

  Corporate workshops

  My team will set up workshop according to your needs for following topics

  • Good Manufacturing Practice
  • Good Distribution Practice
  • production of substances and dosage forms
  • aseptic and sterile production
  • sterilization processes
  • clean rooms
  • clean media systems
  • qualifications and validations
  • validation of computerized systems
  • data integrity, audit trail
  • serialization
  • validation and transfer of analytical methods
  • pharmaceutical microbiology
  • stainless material in pharmaceutical production
  • pharmaceutical quality assurance system
  • risk assessment, risk analysis
  • GMP audits

  I use a variety of regulations and recommendations from state authorities or professional organizations (EudraLex, EMA, FDA, WHO, ISO, PDA, PIC/S, Ph.Eur., USP and International Society for Pharmaceutical Engineering – ISPE)

  Special consultancy

  My team will provide you qualified consultancy in these areas:

  • Quality assurance system and quality system audits
  • Preparation of documentation system, support in implementation of quality system and documentation
  • Legislative requirements in pharmaceutical production

  Risk assessment

  I can assess risks

  • for requested process
  • for production equipment or a set of production equipment
  • for rooms
  • for systems

  Together with you I will set up CAPA (Correction Action and Preventive Action).

  IT & GAMP

  I will advise you on information systems in these levels

  • formation of information strategies
  • preparation of User requirements specifications (URS)
  • preparation of SOP and operating instructions
  • system life cycle determination

  My team will prepare document describing technical, organizational and other measures to assure drug substance and drug product quality.

  For all types of manufacturing facilities:

  1. Sterile/aseptic (according to new draft of GMP Annex 1 – Sterile and Aseptic Manufacturing)
  2. Non-sterile
  3. API manufacturing

  Covers following perspectives:

  1. Technical
  2. Toxicological
  3. Microbiological

   

  My team will prepare following studies and documents from toxicology

  • risk assessment of elements occurence according to the guide ICH Q3D – Elemental Impurities
  • determination of toxicological parameters PDE, ADE, OEL
  • toxicological properties of drugs evaluation (e.g. for registration documentation)

  Farmaceutická výroba

  Umím vyprojektovat, dodat a nainstalovat výrobní a pomocná zařízení a systémy pro

  • výrobu sterilních přípravků
    • parenterálních LVP i SVP
    • mastí
  • výrobu nesterilních přípravků
   • pevné lékové formy
   • polotuhé lékové formy (čípky, masti a krémy)
   • kapalné lékové formy
  • laboratoře
  • sklady

   

  Umím také vybudovat správné prostory pro tyto výroby.

   

  Biotechnologická výroba

  Umím vyprojektovat, dodat a nainstalovat výrobní a pomocná zařízení a systémy pro

  • výrobu antibiotik
   • β-laktamových
   • aminoglykosidových
   • tetracyklinových
  • výrobu kancerostatik
  • výrobu námelových alkaloidů
  • výrobu vitamínů
  • výrobu polysacharidů
  • výrobu enzymů
  • biotransformace
  • sklady
  • laboratoře

  Umím také vybudovat správné prostory pro tyto výroby.